ZŁAGODZENIE KŁOPOTÓW

Te kłopoty łagodzi w pewnym stopniu rozwój ruchu ekumenicznego i poważne wysiłki, jakie dzisiaj się obserwuje, jeśli chodzi o  nowe formy kształcenia duchowieństwa do zadań duszpasterskich (umożliwiające poznanie „świec­kich’’ dyscyplin, jak geriatria, która należy do za­sadniczych zainteresowań duchownych). Jeśli cho­dzi o ekumenizm, ruch ten zdaje się ułatwiać przy­jęcie stanowiska, że w sprawach śmierci istnieje jedns. nauka… Czytaj więcej »

DZIAŁANIE ZGODNIE ZE ZWYCZAJAMI

Duchowny powinien działać zgodnie z ogólnie przyjętymi zwyczajami wierzeniami, lecz także oczekuje się od niego, że będzie stosował się do szczególnych wskazań postę­powania. Nie jest on jednak całkowicie przekonany co do tych „szczególnych wskazań”. Ferment w teo­logii może sprawić, że proste powtarzanie trady­cyjnych formuł pociechy będzie dla niego nie do zniesienia. Nie ma też pewności,… Czytaj więcej »

CZYNNIKI ŁĄCZĄCE WIERZENIA

Jednym z głównych czynników łączących wierze­nia kościelne i wykonywanie obrzędów związanych z umieraniem i śmiercią jest oczywiście ksiądz czy pastor. Podcząs gdy w katolicyzmie ciągle jeszcze przywiązuje się wagę do roli księdza i zachowuje ceremoniał i doktryną, których raczej nie dotknęły wcześniej przedstawione zmiany, to jeśli chodzi duchownego anglikańskiego i pastora kościoła nie- konformistycznego, występują trudności… Czytaj więcej »

PODZIAŁ NA WYZNANIA

Należy zaznaczyć, że to, co nazwano tutaj po­działem religii na wyznania”, nie odpowiada w peł­ni pluralizmowi religijnemu w społeczeństwie, i to jest jedną z przyczyn, dlaczego nawet w społeczeń­stwie stosunkowo religijnym, jakim jest naród ame­rykański, zwyczaje pogrzebowe straciły znaczenie. Nikogo nie dziwi, że w rzeczywiście pluralistycz­nym społeczeństwie, jakim są Indie, różne ugrupo­wania religijne inaczej ustosunkowują… Czytaj więcej »

RYTY ZWIĄZANE ZE ŚMIERCIĄ

Nie należy oczywiście przesadzać w ocenie spadku publicznych praktyk religijnych; przed pięćdziesię­ciu laty regularnie uczęszczający do kościołów sta­nowili mniejszość ludności. Religijność zbiorowa działała jednakże bardziej równomiernie, przenika­jąc wszędzie. Działo się to częściowo dlatego, że związana była ona nierozerwalnie z klasą średnią, klasa średnia zaś tworzyła „opinię publiczną”. Po­za tym nastąpiło „wyodrębnienie” obrzędów reli­gijnych, a szczególnie… Czytaj więcej »

AKTYWNA PRZYNALEŻNOŚĆ WYZNANIOWA

I tak w Anglii, gdzie 15 procent ludności uczęszcza na nabożeństwa niedzielne, około 70 procent lud­ności opowiada się za ślubami kościelnymi. Aktywna przynależność wyznaniowa oczywiście przewyż­sza te 15 procent; lecz nawet biorąc pod uwagę ten stan rzeczy, należy sobie zdawać sprawę, że istnieje znaczna rozbieżność między istotną przynależnością do Kościoła a praktycznym udziałem w nabożeń­stwach… Czytaj więcej »