ZŁAGODZENIE KŁOPOTÓW

Te kłopoty łagodzi w pewnym stopniu rozwój ruchu ekumenicznego i poważne wysiłki, jakie dzisiaj się obserwuje, jeśli chodzi o  nowe formy kształcenia duchowieństwa do zadań duszpasterskich (umożliwiające poznanie „świec­kich’’ dyscyplin, jak geriatria, która należy do za­sadniczych zainteresowań duchownych). Jeśli cho­dzi o ekumenizm, ruch ten zdaje się ułatwiać przy­jęcie stanowiska, że w sprawach śmierci istnieje jedns. nauka chrześcijańska, choć do tej pory dzieje się to tylko w sferze rokowań na przyszłość. Jedna z trudności, jakie tutaj występują, wynika z tego, że różne wyznania mogą zachować odmienne poglą­dy na doktrynę, ale przynajmniej Pismo święte jest powszechnie przyjęte — choć mitologia biblijna (jeśli chodzi o rzeczy ostateczne i inne sprawy) jest właśnie tym, co się kwestionuje ze stanowiska współczesnego poglądu na świat i krytycznej histo­rycznej analizy tekstu biblijnego.

DZIAŁANIE ZGODNIE ZE ZWYCZAJAMI

Duchowny powinien działać zgodnie z ogólnie przyjętymi zwyczajami wierzeniami, lecz także oczekuje się od niego, że będzie stosował się do szczególnych wskazań postę­powania. Nie jest on jednak całkowicie przekonany co do tych „szczególnych wskazań”. Ferment w teo­logii może sprawić, że proste powtarzanie trady­cyjnych formuł pociechy będzie dla niego nie do zniesienia. Nie ma też pewności, czy jego obowiązek wobec umierającego i tych, co go opłakują, jest po­winnością szczególnie chrześcijańską. Być może, gnębić go będzie myśl, że psychiatra jest bardziej przygotowany do zajmowania się problemami zwią­zanymi ze starością i śmiercią, jakie stają przed nim jako kapłanem.

CZYNNIKI ŁĄCZĄCE WIERZENIA

Jednym z głównych czynników łączących wierze­nia kościelne i wykonywanie obrzędów związanych z umieraniem i śmiercią jest oczywiście ksiądz czy pastor. Podcząs gdy w katolicyzmie ciągle jeszcze przywiązuje się wagę do roli księdza i zachowuje ceremoniał i doktryną, których raczej nie dotknęły wcześniej przedstawione zmiany, to jeśli chodzi duchownego anglikańskiego i pastora kościoła nie- konformistycznego, występują trudności w usta­leniu ich funkcji i statusu w społczeństwie. Ma on odpr awiać obrzędy wobec ludzi nie będących czyn­nymi członkami Kościoła; ma pełnić funkcję dusz­pasterską wobec umierającego. Przyjmuje się czę­sto, że ma dostarczać pociechy umierającym i osie­roconym, a tę z ‚kolei często rozumie się jako umac­nianie w wierze w życie przyszłe. Tak więc biorąc pod uwagę charakter wyznaniowy religii, występu­je tutaj podwójna wątpliwość.

PODZIAŁ NA WYZNANIA

Należy zaznaczyć, że to, co nazwano tutaj po­działem religii na wyznania”, nie odpowiada w peł­ni pluralizmowi religijnemu w społeczeństwie, i to jest jedną z przyczyn, dlaczego nawet w społeczeń­stwie stosunkowo religijnym, jakim jest naród ame­rykański, zwyczaje pogrzebowe straciły znaczenie. Nikogo nie dziwi, że w rzeczywiście pluralistycz­nym społeczeństwie, jakim są Indie, różne ugrupo­wania religijne inaczej ustosunkowują się do rytów zwyczajów zbiorowych. Jednakże w społeczeń­stwach zachodnich, w których można mówić o plu­ralizmie przynajmniej w tym znaczeniu, że istnieje zróżnicowanie w przynależności wyznaniowej, moż­na się spodziewać stosunkowo jednolitego zachowa­nia zbiorowego. Ślub czy pogrzeb żydowski różni się oczywiście od ślubu czy pogrzebu katolickiego, lecz poza różnicami czysto formalnymi należy się tu spodziewać ogólnej zgodności.

RYTY ZWIĄZANE ZE ŚMIERCIĄ

Nie należy oczywiście przesadzać w ocenie spadku publicznych praktyk religijnych; przed pięćdziesię­ciu laty regularnie uczęszczający do kościołów sta­nowili mniejszość ludności. Religijność zbiorowa działała jednakże bardziej równomiernie, przenika­jąc wszędzie. Działo się to częściowo dlatego, że związana była ona nierozerwalnie z klasą średnią, klasa średnia zaś tworzyła „opinię publiczną”. Po­za tym nastąpiło „wyodrębnienie” obrzędów reli­gijnych, a szczególnie pogrzebowych. Tradycyjnie po pogrzebie obowiązywał okres żałoby, czasami dość długi. Obecnie przygotowanie do śmierci i ob­rzędy pośmiertne są bardzo oszczędne w środkach mniej sformalizowane.

AKTYWNA PRZYNALEŻNOŚĆ WYZNANIOWA

I tak w Anglii, gdzie 15 procent ludności uczęszcza na nabożeństwa niedzielne, około 70 procent lud­ności opowiada się za ślubami kościelnymi. Aktywna przynależność wyznaniowa oczywiście przewyż­sza te 15 procent; lecz nawet biorąc pod uwagę ten stan rzeczy, należy sobie zdawać sprawę, że istnieje znaczna rozbieżność między istotną przynależnością do Kościoła a praktycznym udziałem w nabożeń­stwach nakazanych przez kult. Jeszcze większa licz­ba ludzi korzysta z dobrodziejstwa ceremoniału re­ligijnego w przypadku śmierci, częściowo dlatego, że trudno jest tego uniknąć.